všeobecné obchodní podmínky JK Tour, ubytování v Chorvatsku 2016, cestovní agentura, levná dovolená,

Hurá do Chorvatska

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky 
 
I. Úvod 
Cestovní agentura JK tour (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK) 
z České republiky i zahraniční, se kterými má řádně uzavřenou smlouvu o zprostředkování a prodeji zájezdů. Všechny 
CK informovaly CA, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK dle zákona 159/199 Sb. 
Zájezdy v naší CA objednáváte za stejnou cenu, podmínek i slev jako u pořádající CK. Navíc stálí klienti naší CA 
mohou získat další věrnostní slevy. 
II. Poptávka zájezdu
Každý zákazník si může vybrat a odeslat neomezené množství poptávek zájezdu. Po obdržení poptávky zákazníka, CA 
ověří volnou kapacitu zájezdu u pořádající CK a poté vyrozumí zákazníka o výsledku. Má-li poptávka všechny 
náležitosti, provede CA zároveň nezávaznou rezervaci zájezdu. Pro jednoho zákazníka je možné provést pouze jednu 
rezervaci u jedné CK. Pokud jeden zákazník pošle více poptávek zájezdu, ověřuje CA přednostně ty, které zákazník 
označil jako prioritní. Pokud zákazník takto poptávky neoznačí, vyřizuje CA poptávky v tom pořadí, v jakém přišly. 
Jakmile je rezervace zájezdu úspěšná, další ověřování poptávek CA neprovádí a obratem vyrozumí zákazníka. 
Při úspěšné rezervaci kontaktuje CA zákazníka na telefonním čísle, e-mailem, event. poštou a sdělí mu informace 
důležité pro zakoupení zájezdu. V případě, že není možné daný zájezd u CK z jakéhokoliv důvodu rezervovat, 
informuje o tomto CA neprodleně zákazníka telefonickým hovorem nebo elektronickou formou,tj. e-mailem či sms 
Při neúspěšné rezervaci všech zaslaných poptávek kontaktuje CA zákazníka na telefonním čísle, sms či e-mailem a 
dohodne další postup. 
U některých zájezdů nelze provést rezervaci zájezdu, bez předchozího ověření u zahraničního partnera pořádající CK. V 
takovém případě se jedná o uzavření cestovní smlouvy na „zpětné potvrzení“ a CA je oprávněna požadovat s odvoláním 
se na podmínky pořádající CK zálohu až do výše 100 % ceny zájezdu, ještě před rezervací zájezdu. Potvrzením 
rezervace se objednávka stává závaznou. V případě neúspěšné rezervace se složená záloha vždy vrací v plné výši, 
pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.
III. Závazná objednávka
Po potvrzení úspěšné rezervace zákazníkem, mu je zaslána cestovní smlouva včetně Všeobecných smluvních podmínek 
pořádající CK, Osvědčení cestovní kanceláře o pojištění pořádající CK proti úpadku, event. nabídka cestovního 
připojištění (dále jen Dokumenty). Dokumenty jsou zaslány s ohledem na možnosti zákazníka faxem, emailem nebo 
poštou, a to s dostatečným časovým předstihem určeným pro realizaci smlouvy (u zájezdů na last moment se může 
jednat pouze o deseti-minuty). Závazná je doba platnosti rezervace. Zákazník zároveň od CA obdrží dobu platnosti 
rezervace zájezdu, přesné pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a/nebo doplatku. 
Zákazník je povinen zaslat vyplněnou a podepsanou smlouvu obratem v co možná nejkratší době zpět CA, přičemž 
termíny pro platbu zálohy/doplatku jsou pro zákazníka závazné. CA není odpovědna za následky způsobené opožděním 
platby ze strany zákazníka (ze strany pořádající CK může dojít k vypršení platnosti rezervace či storno zájezdu). 
Cestovní smlouva se stává závaznou okamžikem zaplacení zálohy a doručením podepsané závazné cestovní smlouvy do 
CA a to osobně, faxem či naskenované e-mailem. 
Zakoupením konkrétního zájezdu je zákazník povinen dodržovat Všeobecné podmínky pořádající CK, které jsou 
nedílnou součástí cestovní smlouvy a jsou nadřazeny obchodním podmínkám CA. 
Zákazník bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve velmi výjimečných případech nastat situace, že CK 
pořádající příslušný zájezd i přes platnou rezervaci zájezd nepotvrdí. V takovém případě se cestovní smlouva 
nepovažuje za uzavřenou a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených plateb. Nemá však nárok na 
náhradu škody. 
Vzhledem k objemu ručně zadávaných dat, CA nezaručuje stoprocentní správnost a přesnost všech prezentovaných 
informací na webových stránkách. Pro zákazníka jsou závazné informace, které obdrží na cestovní smlouvě spolu se 
Všeobecnými podmínkami a cestovní pokyny.
IV. Platba
Za zájezdy objednané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, je zákazník povinen složit zálohu ve 
výši zpravidla 50% z celkové ceny zájezdu při podpisu závazné cestovní smlouvy (záloha může být i nižší) a doplatek 
pak uhradit nejméně 30 dnů před jeho uskutečněním, tak aby byla zaplacena plná cena zájezdu. Zájezdy objednané v 
kratší době než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním a zájezdy typu „last minute“ zákazník hradí jednorázově v 
celé výši. Přesná výše zálohy i datum doplatku jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách pořádající CK a klient bude 
při potvrzení rezervace na toto upozorněn. 
Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA (Fio banka a.s., č.ú. 2000138439/2010 ), buď převodem z účtu zákazníka, složením na účet CA v příslušné bance, poštovní poukázkou nebo v hotovosti v kanceláři CA. 
Záloha/doplatek se považuje za zaplacený okamžikem připsání zálohy/doplatku pod příslušným VS na účet CA nebo 
doložením o převedení/složení peněz na účet CA. V případě, že zákazník zaplatí na účet pořádající CK, CA neodpovídá 
za možnost následného stornování zájezdu ze strany pořádající CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému 
zájezdu (variabilní symbol pro platbu zájezdu je u pořádající CK odlišný od VS u CA). V případě hrazení zájezdu 
složením peněz v bance nebo na poště, CA zákazníkovi nevystavuje žádné doklady o zaplacení. K tomuto účelu 
zákazníkovi slouží doklad vydaný bankou, event. poštou. Pokud zákazník skládá částku za zájezd osobně v provozovně
CA, je mu vystaven řádný příjmový doklad. 
Poplatky spojené s objednáním zájezdu na území ČR: poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od zákazníka na účet CA 
hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet pořádající CK hradí CA. Poplatky za 
případné doplatky nese ta strana, která vznik doplatku zapříčinila. Poplatky za vrácení přeplatku zákazníkovi nese CA 
bez ohledu na příčinu.
V. Cestovní doklady
Doklady potřebné k realizaci zájezdu – cestovní pokyny, letenky, ubytovací vouchery, víza atd. obdrží zákazník přímo 
od pořádající CK nebo prostřednictvím CA a to cca jeden týden před odjezdem/odletem. Zákazník tyto doklady obdrží 
e-mailem, osobně nebo poštou. Předání dokladů závisí mimo jiné také na termínu objednání zájezdu. Cestovní pokyny 
obdrží zákazník od CA/CK vždy. Originály dokladů jako jsou : letenky, voucher, kartičky pojištění, event. další doklady 
bývají velmi často zákazníkovi předány při odbavení na letišti / či nástupu do busu od pracovníka pořádající CK. CA 
nenese odpovědnost za pozdní dodání pokynů na cestu zákazníkovi způsobené prodlením ze strany pořádající CK. Při 
neobdržení pokynů na cestu nejpozději 3 dny před odletem/odjezdem, je zákazník povinen sám kontaktovat CA o této 
skutečnosti. 
VI. Storno podmínky
Zákazník je oprávněn stornovat objednaný zájezd po odeslání poptávky zájezdu až do okamžiku podpisu závazné 
cestovní smlouvy a složení zálohy – bez stornopoplatků. 
Po potvrzení rezervace odesláním podepsané závazné cestovní smlouvy, je nutno plně akceptovat storno podmínky 
uvedeny ve Všeobecných podmínkách konkrétní pořádající CK. 
Zákazník je oprávněn objednaný zájezd kdykoliv stornovat, CA se řídí stornopodmínkami dané CK.
VII. Reklamace 
Reklamace zájezdu od zákazníka se řídí Všeobecnými podmínkami konkrétní pořádající CK. Obecně je potřeba zaslat 
reklamaci písemnou formou spolu s reklamačním protokolem, nejlépe potvrzeným z místa pobytu delegátem CK či 
recepcí hotelu, fotografiemi apod. CA není oprávněna reklamace řešit. Je však ochotna pomoci jako prostředník k 
předání reklamace pořádající CK, která je povinna se k reklamaci vyjádřit v zákonem stanovené lhůtě. CA nezodpovídá 
za poskytnuté služby zahrnuté na cestovní smlouvě.
VIII. Ochrana osobních údajů
CA prohlašuje, že s osobními údaji zákazníků, které v souvislosti se svou činností získá, bude nakládat v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnuty údaje jsou zpracovávány pouze k uskutečnění 
zakoupených služeb zákazníkem. CA si je vědoma důvěrnosti zpracovávaných údajů a dále prohlašuje, že neposkytuje 
informace třetím osobám ani o účastnících zájezdu, místě jeho pobytu atd. CA zpracovává Vámi poskytnuté 
osobní údaje v databázi zákazníků na základě Vámi daného souhlasu po dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoli 
písemně poštou nebo e-mailem na info@jktour.cz odvolat a Vaše údaje budou z naší databáze zákazníků bez 
zbytečného odkladu zlikvidovány.
IX. Odmítnutí zákazníka
CA si vyhrazuje právo neuskutečnit objednávku, která nesplňuje požadavky nutné k objednávce zájezdu, případně jsou 
údaje v objednávce neúplné, nepřesné nebo rozporuplné. CA má právo odmítnout zákazníka, který opakovaně zasílá 
objednávky neúplně nebo nesprávně vyplněné nebo takové, které vyplní s vědomím, že zájezd ve skutečnosti 
neobjedná. Stejně tak může CA odmítnout zákazníka, který neuhradil platbu po potvrzení rezervace nebo nezašle zpět 
podepsanou cestovní smlouvu bez udání důvodu ve více, než jednom případě.

Přihlášení
TripAdvisor

Hodnocení a recenze hotelů zajišťuje TripAdvisor, © TripAdvisor
Icons provided by Flaticon

Vytvářím objednávku...